Nherera inoguta musi wafa mai-Plight of an orphaned child

This poem is written in my Shona language but will be translated into English.I wrote  this poem during a time when my office had many orphans coming to seek help and they were physically,sexually and emotionally abused to an extent each time I looked at them I saw myself more .The title means an orphaned child is last well looked after on the day the mother dies.

When I wrote this poem I also  had in my mind my brother Moses pictured with me  here when we were young.He was so much ill treated by my  step mother that on the day he died she had beaten him like she always did. He died  on New Year`s day in 1984 barely three years after my mother tragically died .By then he was a well known junior soccer player and many at his poor school he named him after the legendary footballer Moses Chunga.

Today I mourn not Moses but thousands of other children who lost their lives whilst in care of relatives and step-parents.These children were never known when they lived. To many they never existed.

I am an orphan myself and so I insist they existed and because we did not care to notice them does not mean they left no legacies.Our actions to help orphaned children today will make everyone know .Rest in peace my brother Moses and rest in peace all orphaned children .You are unsung heroes of children`s rights

Nherera inoguta musi wafa mai

Nhaka vatoti dzawira mutswanda

Mabhoyi, varanda vawanda ivo vagere zvavo tekeshere

Vokwenya mhuno nekasiyamwa

Hunzi nherera fira fufu segonzo

Vakuru vakazviona vakati nherera inonhuwa

Inomimwa senhunzi, kuna vose itsvina

Heyo nemadziro papata, misodzi nematama mokoto mokoto

Yakatodeuka kare, mvura yeguchu haidyorwi

Neko vaberekivo kwamutsiganebwe

Nherera inoguta musi wafe mai

Zvandibaya,  neyanguwo misodzi mokoto mokoto

Kuchemawo vabereki, dzangove shunguwo chete

Ha, ha, ha, mhani, yuwi maihwe

Yopambara, yodzungaira , yotandadza nherera

Zvoyonge tsanga mumvura, kubvunda

Nhaka vanoponda zvavo

Inotoguta musi wafe mai nherera

Aripano hunzi, “AIDS opharns,” chirungu icho

Ari papo hunzi, “Nherera dzomukondombera”

Uyuwo, “Nherera dzechirwere,” vabereki hunzi vakafa naichocho

Zvochenge chipuka, zvochonge  chisionekwe

Ko zvavanoti nherera mwana, mwanai inherera ?

Mazita yava nhakayo yomuturikidzwa

Hunzi “Children Orphaned by AIDS”,

Hunzi, “Child whose parents died of AIDS,”

Chirungu, chizezuru, chiiko? Haiwa nhaka  vakachiwana vapwerevo

Kuvapwereyo AIDS kufirwa, kufa, kuchema ku—–

Ha! Mhani chwi-i -i kutsamwa

Pavanodya nherera inonzi  guta

Pavanorara nherera inonzi  muka

Pavanopfeka nherera inonzi shama

Pavanoseka nherera inonzi chema

Pavanotamba nherera inonzi shanda

Inoguta musi wafe mai nherera

Heyo yodzomba, yodzungaira nherera

“Enda kumakuwa ndiko kuna mai vako

Uzvitaure ndakakubhinya, bakatwa hero

Vasina kubhadhara  mafees budai izvozvi

“Ma AIDS Orphans” ose mirai  nepapa

Kana usina “death certificate” haupihwe fees

Utipe umbowo vako vabereki vakafa ne AIDS

Zimwanaro rakabva kuhowa harinzwi

Ndini ndakati vabereki vako vafe ne AIDS?”

Mudzimbamo , muzvikoromo, mutwusanganotwo

Nherera chituko chavose, nherera  mvemve

Nherera mushandi, mukadzi, muranda  muzvose, ha mhani!!

Ha ha ha mhani imi vanhu, mandibaya kuti dyu-u-u

Vanhu ndati ha- shemu, chwi-i -i ndoridza ngani tsamwa?

Shemu naihwo utsinye, hubhinya kunherera

Makazoti, ngaigute musi wafa mai nhai?

Zvakawanda zvituko, gomo risikwiriki

Nherera inoguta musi wafe mai

Nherera panorangwa vavo vana newewo udziteye nzeve

Chimwe nechimwe chine nguva yacho

Pane yavo nguva, pane yakowo nguva

Paneyo nguva  yako yekuchema

Paneyo yavo nguva yekufara

Paneyo nguva yokukohwa nokuguta

Paneyo nguva yako yokuziya nenzara

Paneyo nguva yokufa neyowo yokurarama

Rarama chete madzivawo achava mazambuko, dzavewo nherera maziso wundundu

Nyangwe ukati mhoro nherera, newewo uchava nherera

Simuka, shanda, ina chema uchipukuta nayo misodzi

Kare haagari ari kare, chisingaperi chinoshura

Uzive nherera inoguta musi wafe mai

Havazive, seka urema wafa

Chinokanganwa idemo, muti bodo kwete

Chinokanganwa mushungurudzi , mushungurudzwi bodo kwete

Kare haagari ari kare

Nawo ma “AIDS orphans” achava  shwingwiti, vachazova vanhu

Nadzo nherera dzichava vanhu, vapenyu kwete “AIDS orphans”

Chisingaperi chinoshura, nhasi ndezvenyuwo, ehe sekai, tsvinyai

Heka nherera inoguta musi wafa mai

Vanoti chadyiwa chawora, zvenyuwo zvichaora chete

Narowo shoko imhakwa, ranguwo ndakanda

Muzive nherera mwana, chenga ose.

(Detembo iri rakanyorwa na Betty Makoni  Director we Girl Child Network .)